Kronika

Krajina kolem Hochtanova byla až do 13.století pokryta hustým,neproniknutelným pralesem,jako celá Českomoravská vrchovina,který byl přirozenou hradbou proti výpadům nepřátelským.

Vedla jím pouze jedinná úzká obchodní stezka zvaná Haberská,přes hory,doly a močály spojovalaMoravu přes Jihlavu,Německý Brod,Habry,Čáslav a nitrem země.

Majitelé celé této hornaté krajiny byli ve 13.století páni z Lichtenburka(Lichnice),kteří v ní honili divokou zvěř.Rozsáhlé tyto kraje nabyly pro ně veliké ceny,když sem ve 13.století přicházelo mnoho osadníků,kteří káceli lesy a vúrodná pole vzdělávali.Tito osadníci platili pánům roční poplatky,čímž scházely se jim velké peníze a bohatství jim přibývalo.

V tom čase ve 13.století došli velkého bohatstvípáni z Lichtenburku a patřili k pánům z rodu královského,později pánům z Lipé a začalo se kolem Hochtanovadybývati stříbro.Páni z Lichtenburku drželi jako nějaký knížecí rod dvůr Lichnici,nazývající se pány z Boží milosti.

Po objevení bohatých ložisek stříbrné rudy pozval Smil(v tom čase mocný pánna hradě Lipnice)na Českomoravskou vrchovinu německé horníky,aby mu pomohli vytěžit jejich bohatství.Hlavním zvelebovatelem dolů byl Smil z Lichtenburka,manžel Elišky,dcery vladyky Přibyslava z Lipnice,která mu celou krajinu přinesla věnem(Lipnice,Brod,Bělá,Přibyslav a Šlapanov).

Smil provázel krále Přemysla Otakara II. na jeho vojenských výpravách a vyznamenal se jmenovitě roku 1257 v Bavořích a roku 1260 u Kresenbrunu.Asi roku 1255 založil Smil město Brod,nzývaný Brod Smilův.V letech 1250-1260 nechal Smil nedaleko odtu vybudovat hradRonovec,který mu sloužil k úřednímzáležitostem a odtud řídil zdejší dolování stříbra.Odtud také vyjížděl k lovu zvěře v okolním hvozdu.

V roce 1269 Smil zemřel,statky a výnosné stříbrné doly dědili synové Jindřich(Hynek)Smil II. , Oldřich a Raimund.Hynek provázel Přemysla Otakara II. na poslední výpravě v roce 1278 na Moravské Pole a měl hrad Ronovec.Raimund zvolil své sídlo na Lipnici,byl velkým podporovatelem německých básníků,usazoval německé osadníky,řemeslníky a horníky.Podle velkého počtu německých obyvatel byl od roku 1308 nazýván Brod Německým.A tento název Německý Brod  seudržel téměř 700 let až do roku 1945.Řada obcí v okolí Brodu vznikla jako hornické osady.

První písemná zmínka o obci Hochtanov pochází z roku 1308.Od té doby po různých změnách názvu (Hohechtanen,Hochtann,Hochtou,Hochtanow,Hochtan) se v roce 1945 ustálil název Hochtánov.Obec byla založena pod vrchem jménem Hochtann (586 metrů nad mořem) a byla pojmenována podle své polohy pod tímto vrchem v českém překladu " pod vysokou jedlí".

Po odsunu Němců bylo pravděpodobně jméno pociťováno jako nežádoucí, a tak došlo proto k přejmenování obce i vrchu částečným překladem německého názvu a to na obec "Vysoká".

Podle dostupných informací obec patřila do Střítežského panství (r.1843) a byla vždy v katastru okresu Brodském.Od roku 1850 - 1940 patřila obec politickým okresem pod Německý Brod.1940 - 1945 Jihlava a od roku 1945 Havlíčkův Brod.Obec spadala též pod soudní okres od roku 1850 do roku 1940 pod Německý Brod , 1940-1945 Štoky ,1945 - Havlíčkův Brod.

V místopisném slovníku království českého (1895) se uvádí , že obec měla 308 obyvatel (29 Čechů a 279 Němců) a dvoutřídní školu.

Obec byla dlouho místní částí obce Mírovka a nyní je již samostatnou obcí.

Za zmínku také stojí , že spojení s Německým Brodem a Hochtánovem zjednodušila ve dvacátých letech zkolaudovaná nová okresní silnice.

 

 

img073

Náves - hostinec č.p.6 u Hájků,Hulinskovi č.p.7,Stejskalovi č.p.8.

 

Z třicátých let pochází zmínka o lyžování na Vysoké - "Hochtan jest pro skvělé lyžařské terény hojně navštěvován nejen lyžaři z Německého Brodu,ale i z Jihlavy,Čáslavy,Kutné Hory a Kolína.Začátečník i velmi náročný sportovec nalezne zde krásné sjezdy po volných pláních i lesních cestách.Klub lyžařů (KČST) v Německém Brodě pořádá sem pravidelné nedělní zájezdy spojené s lyžařskými kursy,závody,honbou na lišku a podobně."

Starostou obce je doložen od roku 1927 do roku 1944 starosta Schenk,jehož plat od roku 1929 byl 500,-Kč , obecní tajemník 300,-Kč , obecní pokladník 80,-Kč , obecní účetní 40,-Kč.Do roku 1935 se platy zvedly o polovinu.Dále obec vyplácí odměnu kolem roku 1937 polnímu hlídači 50,-Kč a ponocnému 250,-Kč.

V roce 1933 byla provedena v obci elektrifikace za 94.000,-Kč.Tyto údaje jsou vybrány z rozpočtu obce,které jsou evidovány v češtině do roku 1941 a od tohoto roku jsou psány  německy.

 

 

img071

Náves-zleva dům u Vašíčků,Schenk č.p.11,Provazník č.p.12 a v popředí hasičská zbrojnice.

 

 

Dnem 28.října 1918 , kdy byl obnoven náš samostatný stát - republika československá - změnily se národnostní poměry z kořene.Kdežto před převratem nebylo možno zdejším Čechům veřejně se hlásiti k své národnosti a pouhá řeč Česká a zpěv Český byly od Němců pronásledovány,dnem tímto nastal obrat a Čechové počali se hodně hlásiti k svému Češství,uvědomnění narodnostní mezi nimi stále vzrůstalo a tím zároveň rostla touha po České škole.

 

 

img072

 Dvacátá léta , sběr branbor na kopci Hochtan a v pozadí obec Hochtánov.

 

1945

Zdejší místní obec Hochtánov se samotami Klárbruny (9 čísel popisných) ma 58 čísel popisných a asi 250 obyvatel.Až do květnové revoluce letošního roku byla obydlena německým obyvatelstvem.Ovšem na příjmení mnohých např.:"Matousch,Petschenka,Jeřabek,Sedlak,Schwetz,Matejka" a jiných je jasně patrný český původ.Ze zápisu jejich pamětní knihy z roku 1938 vyznívá,jakou velikou radost měli z vykoupení domku č.p.35 od jediného Čecha ve vsi.Složili se podíly podle výměry a v domku zřídili dětskou školku.

 

img078

Náves - Švecovo č.p.13 v pozadí Provazníkovo č.p.14.

 

 

Jen na samotě (osadě) Klárbrunách,kde asi před 100 lety rozdělením dvora vzniklo několik domů,se povždy udrželo několik českých rodin.Za 1.republiky jich bylo z devíti - pět.I když již za Rakouska navštěvovali německou školu ve vsi,neodnárodnili se.Za 1.republiky docházeli žáci do menšinové školy v Květnově.Po zřízení Protektorátu byla však tato škola uzavřena a žáci z Klárbrun měli docházeti do německé školy ve vsi.Rodiče je však raději nechali doma do konce školního roku.Ve školním roce 1939-1940 po přinucení místním německým řídícím učitelem R.Kreuzem,posílali děti do německé školy.Když se však nepřihlásili za Němce,byli koncem roku z docházky vyloučeni.Docházeli počátkem školního roku 1940-1941 až do Frýdnavy, kde v té době ještě menšinová škola byla.Na zákrok Němců však nesměli tam dále chodit.Konečně docházely pak děti až do konce války do Svatého Kříže,po velmi špatné polní cestě.

Místní německé obyvatelstvo se velice prohřešilo proti republice hlavně v letech 1938 a 1939,ponejvíce z popudu a organizováním řídícího učitela Raimunda Kreuze uspíšilo naši okupaci.Jejich chování a smýšlení ve dnech pro nás nejkritičtějších je jasně patrno v zápisech kronikáře z té doby.Tehdejší jejich volání "My chceme domů do Říše" bude v dohledné době naší vládou uskutečněno.

Odsunem Němců od nás bude konečně po 300 letech odčiněna i Bílá Hora.Dne 20.července 1945 byli všichni místní němci z obce soustředěni do sběrného tábora v Bartoušově.Téhož dne byly uprázdněné usedlosti osídleny nově,českými národními správci.Po provedení konfiskace bude jim dán tento majetek do vlastnictví.Nejzápadnější výspa někdejšího jihlavského jazykového ostrova tímto byla likvidována.

 

 

img079

Náves - na pravo Jelínkovo č.p.19, v pozadí Burkuňovo č.p.23 a vlevo Štrálovo č.p.17 a 18.

 

Obec se jmenuje "Hochtánov" , z německého Hochtann.Její jméno pochází podle stejnojmenného názvu kopce o nadmořské výšce 586m. na němž se tyčila ojedinělá vysoká jedle.Poněvadž kopec je nyní úplně holý,ona jedle dávno již na něm není - jedině zbytky bývalé německé vojenské pozorovatelny pro brodské letiště, a protože ve zčeštěném názvu "Hochtánov" je jasně patrný německý kmen slova,usnesl se Městský Národní Výbor na žádosti k ministerstvu vnitra o povolení úřední změny názvu obce na "Oblačná".Navržený nový název vznikl prý v Havlíčkově Brodě,neboť odtud se jeví jmenovaný kopec ve značné výši,zahalen někdy i mraky - oblaky.Regionálně tudíž název by úplně vyhovoval a již i značně vžil.Ovšem v úředním styku , jako MNV s ONV atp. se užívá stále ještě starého názvu a úřední pečeti.Kdežto ve škole a školním úředním styku (ve spisech i úřední pečeti) se užívá názvu nového,jelikož řídícímu učiteli při nástupu školní služby bylo na školním úřadě v Havlíčkově Brodě řečeno , aby zavedl a používal název "Oblačná" (dříve Hochtánov).

Škola

Původní budova školní č.p.44 - 1.třída s naturálním bytem,byla postavena již v roce 1857.Byt byl upraven roku 1925.Třída v této budově je nevhodná k účelům vyučovacím ,  prostorem a umístěním oken na straně severovýchodní a severozápadní.Nyní slouží část za kabinet a část za spíž a skladiště,neboť u bytu není samostatné spíže ani sklepa.Druhá třída je v samostatné budově č.p.52 vhodněji umístěna tři velká okna k jihozápadu , slunce se však do ní dostane až pozdě odpoledne a je poměrně malá,rozměrů 5,7m délka a 6,7m šířka.Je též značně vlhká,neboť podlaha je pod úrovní cesty před okny a zdivo kamenné.Podlahy tudíž zahnívají.Tato třída byla zbudována v roce 1932 z bývalé hasičské zbrojnice.Školní místnosti tedy zdaleka nevyhovují po stránce zdravotní.Nábytek školní je však dobrý,lavice a psací stůl jsou pěkné,moderní.Záchody školní (suché) by byly dobré,velkou vadou však je , že k nim nevede krytá spojovací chodba.Žactvo musí přecházeti přes dvůr.Ke škole přiléhá vhodná školní zahrádka na zeleninu a květiny s reservoárem na dešťovou vodu.Studna s pitnou vodou přiléhá k zahrádce.

 

img074

 Obecná škola

 

Mateřská škola je umístěna v samostatné budově č.p.35 , po bývalém německém dětském domově.Tato budova byla pro tento účel upravena v roce 1938 ze selského stavení , původně jediného to českého vlastnictví v obci, jak vpředu uvedeno.

První školní rok na nově zřízené zdejší české škole byl zahájen až v druhé polovině měsíce října 1945 neboť nebyl dostatek učitelstva.S platností od 10.října 1945 byl ustanoven Okresním školským výborem v Havl.Brodě řídícím učitelem Václav Doubek (učitel ze Světlice u Humpolce).Dne 14.října se i se svou manželkou přistěhoval.Na den 18.října 1945 vyhlásil řídící učitel zápis žactva.Bylo zapsáno 21 žáků ,ale mělo by celkem ze zdejší obce docházet 29 žáků.8 dětí ze samot Klárbrun dochází však do jednotřídní školy v Květnově,kde zápis proběhl již v září.Žákovský materiál je velmi nesourodý,neboť děti přišly s rodiči nejen z různých obcí,ale i různých okresů,jako novousedlíci.Jsou většinou z početnějších rodin (6-7 sourozenců).

 

img076

                                                                                                        Václav Doubek - první řídící učitel

 

Ve dnech 1.-4.11.1945 byly dušičkové prázdiny.Dne 8.10.1945 byla ZŠR v Praze ustanovena učitelkou na zdejší mateřskou školu Marie Kvášová z Humpolce a službu ve zdejší mateřské škole nastoupila 15.10.1945.Pro místní úpravy školní budovy mateřské školy byla mateřská škola otevřena dne 5.listopadu 1945.Při zápisech bylo zapsáno 6 dívek a 5 hochů.

 

 

img075

Obecná škola je umístěna v budovách bývalé německé školy č.p.44 a 52.

 

 

Mimo jiné docházeli do zdejší školy za výukou např. Ludmila Dvořáková z Frýdnavy vyučovat ruční dívčí práce,náboženství římskokatolické vyučuje Emilie Plešyngerová ze Šlapanova a

náboženství československé vyučuje Václav Váňa - farář z Havlíčkova Brodu a to vždy v sobotu odpoledne.

 

img077

                                                                                                  Marie Kvášová - první učitelka ve školce.

 

Vánoční besídka proběhla 23.12.1945 v místním hostinci p.Hájka č.p.6 , za spolupráce všech bylo seřízeno jeviště a přistrojen vánoční stromeček i s Betlémem.První besídka a představení žactva se líbilo všem a z vybraných 1503,-Kčs bylo zakoupeno - knihy do žákovské knihovny,hračky do mateřské školy.Vánoční prázdniny započaly již 15.12 a skončily až 13.ledna 1946 - byl velký nedostatek otopu.

Místní správa obce

Předseda místního národního výboru (MNV) jest Karel Hejkal.Na schůzi všech občanů 1.září 1945 se hlásilo přidělování rozhlasových přijímačů,dodávek mléka,dobytka a obylnin.

Dne 24.září 1945 se konala  v č.p.6 od 19ti hodin veřejná schůze , kde byly provedeny nové volby do MNV.

Dle starého obecního desetičleného výboru (za německé vlády) bylo možno voliti následujících 10 členů do MNV (správní komise) v Hochtánově a to:Jokl František,Bártů Jan,Bárta Josef,Benz František,Štrál Václav,Kohout Ladislav,Zinegr Antonín,Kreuz Václav,Milichovský Václav a Bačkovský Jaroslav.Z těchto deseti členů MNV byli jednohlasně zvoleni:

Jokl František - předseda , Bártů Jan - místopředseda , Zinegr Antonín - náhradník předsedy , Bačkovský Jaroslav - náhradník místopředsedy , Kohout Ladislav - pokladník

13.října 1945 při valném schromáždění členů honebního společenstva v Oblačné (Hochtánově) bylo na programu propachtování honitby v místě.Zdejší honitba bude propachtována národnímu správci panu Josefu Petrovi z Havl.Brodu z volné ruky v částce 2225,-Kčs ročně.

18.července přišli "novousedlíci"

Na podzim roku 1945 byl ustanoven jako lesní hlídač Jan Mašek č.p.21 , jelikož lesní společnost Jihlava zakázala vyvážeti jakékoliv dřevo z lesa.

Pracovní povinnost na den 4.11.1945 pro muže od 16 do 65 let - vývěska na vyhlášky MNV , -obecnímu poslovi opatřiti buben pro lepší rozšiřování zpráv , -zvonek na obecní zvonici

Dále ke konci roku 1945 se obec zabývala opravou cesty do Šlapanova,úpravou ceny ponocného (v roce 1936 -250,-korun) nyní dostane 6 metrů dřeva,1000,-Kčs na hotovosti,90 árů orné půdy a 80 árů luk.

Dále ke konci tohoto roku proběhl odsun 16ti Němců (4 rodiny) z obce.

1946

Místní osvětová rada:Doubek Václav - předseda , Guhl Hubert - tajemník , Pustina Josef - pokladník , Štrál Václav - za hasiče , Kvášová Marie - knihovník

Od 1.ledna 1946 se zaplatí ze psů 40,-Kčs , z místností 25,-Kčs (z obchodních 50,-Kčs),dávka z nápojů paušálem 50,-Kčs

Do místní školy dochází 20 žáků (5 hochů a 15 dívek).Počátkem března se u žactva rozšířil svrab a rychle se šířil.V měsíci dubnu se objevili u dětí spalničky a jako v předešlém případě museli si odležeti děti nemoc doma.Rozšiřuje se prašivina koní.

Probíhá vyučování kursů pro venkovské ženy v hospodářství.

Ke škole se přičlení zahrada pro účely výuky.Vlastivědné vycházky žactvo vykonávalo po části hranice katastru,od silnice brodské při hranici frýdnavské k železničnímu domku č.p.47 (p.Král) a zpět přes kopec Hochtan a z něho se žactvo orientovalo po okolí.

 

img081

                       Na vycházce "v Jonáši" při cestě do Frýdnavy.

 

 

Dne 4.května 1946 proběhla oslava 1.výročí květnové revoluce a v neděli 5.května výročí "Dne povstání českého lidu".U Bártů č.p.49 byla upravena příslušná výzdoba a zapojen byl i rozhlasový program z Prahy.

Návštěva dětí do mateřské školy je stále slabá,neboť rodiče si těžko přivykají na tento nový druh školy - na výchovu předškolní.-Potkal jsem děcko a ptám se :"pročpak nechodíš Ančo do školky?" a ona odpověděla : "Já bych šla ráda,ale maminka mně nechce pustit" (rodina slováka Pašky).

 

img080

                                                                                                             Před obecní školou

 

Na konci školního roku 22.června 1946 jsou způsobilí postoupiti do měšťanské školy (ve Šlapanově) všichni žáci z pátého postupného ročníku a sice:Stanislav Bačkovský,Václav Mašek,Marie Kostková,Anežka Papežová,Věra Provazníková a Božena Štrálová.

 

img083Konec školního roku 1945-1946

 

img082

Mateřská školka roku 1946.

Do obecní školy bylo v září zapsáno 6 žáků a to do 1.postupového ročníku pouze Miloslava Jelínková , ostatních pět je ze samot Klárbrun již starších,kteří chodili dosud do Květnova.

Do mateřské školy bylo zapsáno 16 dětí.Celkem tedy dochází od září 1946 do školy 21 dětí.

 

Pořízení nového zvonu

Na zakoupení nového zvonu místním občanstvem bylo na dobrovolné sbírce vybráno 3280,-Kčs.

Zvon ponese jméno "Svatý Václav" léta páně 1946 - Novousedlíci.

Tento zvon byl zhotoven a zakoupen od firmy Perner České Budějovice a svěcení zvonu se bude konati 12.května 1946 ve dvě hodiny odpolední.Vysvěcení zvonu bude světiti farář ze Šlapanova.Tento zvon jest umístěn na domě č.p.16 u Papežů.

 

V září 1946 byl odeslán děkovný dopis panu ministrovi vnitřího obchodu Antonínu Zmrhalovi za dar 1000,-Kčs věnovaný škole při srpnové návštěvě zdejší obce jako její rodák z č.p. 11.

V srpnu 1946 byl přijat přípis o odsunu Němců a zřízeno , aby byli řádně připraveni k odsunu do sběrného tábora.

Organizuje se sběr makovic, o jejichž uskladnění se postará Josef Papež č.p.16.

Na podzim se žactvo účastní sběru brambor (756 odpracovaných hodin) a také byly předány léčivé byliny o váze 20ti kilogramů nasbírané žactvem do sběrny v lékárně.

Dne 12.října 1946 změnila rodinný stav Marie Kvášová (uč.mateřské školy) a provdala se za Josefa Rebce a 22.listopadu nastoupila na mateřskou dovolenou.

Na konci roku 1946 je také projektována silnice Okrouhličtí Dvořáci - Klárbruny - Smilov.Dále se rozhoduje určení stabilních hranic našeho (Hochtánov) a Frýdnavského (Svobodná) katastru a přidělení polí na podzimní osev.

Přípis o zásobování osob propuštěných z vojenské činné služby solí a cukrem.

V prosinci přivezl řídící učitel starší rozhlasový přijímač značky "Philips" o čtyřech lampách.

Z přípisu z vyšších míst je občanům vysvětleno (hektarový výnos určen na 13q chlebového obilí,dodávka obilí jak chlebového , tak krmného,hrabavé drůbeže,vajec,tučnost mléka).

Rozpočet obce na rok 1947 je 76.350,-Kčs

Dodávka vajec na rok 1947 pro celou obec jest 53.620 kusů.

Je povoleno sbourání č.p.24 - provede na svůj náklad pan Josef Provazník z č.p.26 jemuž bylo místo prodáno za 600,-Kčs.

Sbourání objektu č.p.11 Jana Böhma bude provedeno až pro jmenovaného bude náhradní hospodářství.

Údržba zimních komunikací se vztahuje na osoby od 16ti do 60ti let věku (končí 30.4.1947).

Frýdnavě se věnuje částka 2000,-Kčs na přestavbu čekárny.

Na hasičský bál obstará kapelu pan řídící učitel Doubek.

1947

V únoru přešel z obecní školy ve Svatém Kříži Karel Bouchner do zdejší školy - zařazen do 3.postupového ročníku.Jmenovaný má z Nového Světa kratší a schůdnější cestu k nám.

14.února se odstěhovali děti Jiřina,Krista a Vlasta Kostkovi s matkou do Okrouhličky.

Druhé výročí "Květnové revoluce" bylo slaveno před školou - účastnili se žáci školy i školky,hrála dechovka,neboť následovalo "kácení máje" hasičským sborem.Ještě před oslavami byly provedeny nutné opravy omítek a bílení budovy školy.

Změna názvu obce

Podle usnesení ze dne 5.července 1947 bylo změněno jméno názvu zdejší obce na "Vysoká",místo bývalého "Hochtánov".Navržený název "Oblačná",jehož se již užívalo i v úředním styku školním nebyl uznán.

Na konci školního roku byl hodnocen prospěch a to 1 žákyně - výborný , 6 žáků - chvalitebný , 7 žáků - dobrý , 1 žák - dostatečný a 2 žáci - nedostatečný.

Do měšťanské školy ve Šlapanově odejdou oba žáci 5.postupového ročníku.

V říjnu 1947 byl prováděn průzkum českého nářečí v místě,které zpracovává řídící učitel Doubek za spolupráce starousedlíka z Čisté Josefa Milichovského.

V listopadu žactvo nasbíralo 75kg kaštanů a předány byly nájemci místní honitby pro zimní krmení zvěře.

Sběr hadrů - p.Provazník a p.Stecovič.

Zřízení žňového útulku pro děti rázu jeslí.

Býci musí býti u dvou různých zemědělců - Bártů a Štrál.Reversní koně - přidělování do vlastnictví.

Byl prodán starý obecní kanec á Kčs 19,- za 1kg živé váhy - dosavadní držitel pan Böhm.

Náhle se rozmáhá neoprávněné živnostenské podnikání (fušeráctví) - trestné.

Zbourání obecního domu č.p.50.Osev lnu 8ha - rozepsáno na jednotlivé zemědělce.

Na místo dosavadního pokladníka Doubka nastupuje Jaroslav Bačkovský.

Obecní posel a ponocný František Jelínek se zříká funkce a na nového posla se vypisuje žádost s odměnou 200,-Kčs měsíčně a za ponocenství  300,-Kčs měsíčně.